NeedM blog

adcs://86.107.187.54:5001
Sep 082021

EN:
So .. this blog is anti-vax? - No   (anti-experimental genetherapy, YES)
So .. here we can find conspiracy theories? - No
So .. this blog is trying to trick me? - No

So .. here we find Ostriches with their heads in the sand? - .. No
Then .. what is this blog about? - I'd say, find-it-out

NL:
Dus .. deze blog is anti-vax? - Nee   (anti-experimenteel gentherapie, JA)
Dus .. hier vinden we de virus-wappies - Nee
Dus .. hier kunnen we complottheorieën vinden? - Nee
Dus .. deze blog gaat mij iets wijsmaken? - Nee  (hooguit wijzer)
Dus .. op deze blog vinden we Struisvogels met hun kop in het zand? - .. Nee
Dan .. waar gaat deze blog over? - Ik zou zeggen, zoek-het-uit.

"Learning to listen is the essence of intelligent living"

Evolving Into Consciousness

Jul 032021

Spiritual

Sadhguru - English and English subtitles - 7 minutes -

EN: Where are you in life now, are you in life?
NL: Waar sta je nu in het leven, sta je wel in het leven?

Evolving_Into_Consciousness

EN: Why is this video always at the top?
NL: scroll wat naar beneden.

Short answer: Because it's the most important.
Long answer: Living a Conscious life is important because then you
no longer have to fill in the empty holes.

When there are things you cannot understand, or whether you live from the
unconscious, your brain fills this void with its own fantasies.

Example 1:
In ancient times there was no scientific explanation for thunder
and they attributed thunder to a thunder god.
They didn't understand the phenomenon and their brains filled in the blanks.

Example 2:
Man on his first, lowest step of his humanity is still nothing but
an animal plus mind. He exchanges his 'I' with his consciousness.

He thinks that when he says 'I' he has included all of his 'I'.
However, with the word 'I' he has only mentioned this small, personal part of
his 'I', which has already become conscious in him. That 'I' is still very small.
He does not know the unconscious part of his Self, therefore he does not recognize it and has no faint realization that there is even an unconscious part of his 'I'.

His unconscious plays the role of strange creatures for him.
This is how the concepts 'Devil' and 'Angel' came into being.
At this stage of consciousness he does not know that these fictitious beings are
in reality also forces from his unconscious and therefore himself.
-----------
The 2nd example was a little harder to understand, wasn't it?

When you look in the mirror what do you see?
Do you then see who you are, or do you see the body with which 'YOU' are connected.
It doesn't matter if you don't understand it, your brain will fill the void with a story.

And that is why the transformation from unconscious to conscious living is
so important.

You may, if you want, stay in made up fairy tales for the rest of your life
It's your choice ;-)

also look at: (How an Entire Population Becomes Mentally ILL)

==========================================

NL: Waarom staat deze video altijd bovenaan?

Kort antwoord: Omdat het de meest belangrijke is.
Lang antwoord: Een Bewust leven leiden is belangrijk omdat je dan
niet meer de lege gaten hoeft op te vullen.

Als er dingen zijn die je niet kunt begrijpen, of je leeft vanuit het onbewuste,
vullen je hersenen deze leegte op met hun eigen fantasieën.

Voorbeeld 1:
In de oudheid had men geen wetenschappelijke verklaring voor onweer
en men schreef onweer toe aan een dondergod.
Ze begrepen het verschijnsel niet en hun hersenen vulden de legen gaten in.

Voorbeeld 2:
"De mens op zijn eerste, laagste trede van zijn mens-zijn is nog niets anders
dan een dier plus verstand. Hij verwisselt zijn 'Ik' met zijn bewustzijn.
Hij meent, dat hij, wanneer hij 'Ik' zegt, zijn gehele 'Ik' heeft inbegrepen.

Hij heeft echter met het woord 'Ik' alleen maar dit kleine, persoonlijke deel van
zijn 'Ik' genoemd, dat reeds bewust in hem is geworden. Dat 'Ik' is nog maar heel klein.
Het onbewuste deel van zijn Zelf kent hij niet, bijgevolg erkent hij het ook niet en
heeft hij geen flauw besef dat er zelfs een onbewust deel van zijn 'Ik' bestaat.
Zijn onbewuste speelt voor hem de rol van vreemde wezens.

Zo zijn de begrippen 'Duivel' en 'Engel' ontstaan.
Op deze trap van bewustzijn weet hij niet, dat deze fictieve wezens
in werkelijkheid ook krachten uit zijn onbewuste en dus hijzelf zijn.
----------
Het 2e voorbeeld was iets moeilijker te begrijpen, niet?

Als je in de spiegel kijkt wat zie je dan? Zie je dan wie je bent, of zie je het
lichaam met wie 'JIJ" verbonden bent.

Geeft niet als je het niet begrijpt, je hersenen zullen de leegte wel opvullen met
een verhaaltje.

En daarom is de transformatie van onbewust naar bewust leven zo belangrijk.
Of wil je de rest van je leven in zelf verzonnen sprookjes blijven hangen?
Dat mag ook ..

(zie ook: Hoe een hele beschaving geestelijk ziek kan worden) Engels -

"When I let go of what I am, I become what I might be." - Lao Tsu -

undefined

Artificial Intelligence

Jul 032021

Spiritual

Sadhguru - English and English subtitles 
EN: Are robots taking over the world?
If we use AI wisely, it can work to our advantage.

NL: Nemen robots de wereld over?
Als we verstandig met AI omgaan kan het werken in ons voordeel.

Artificial_Intelligence - 3 minutes -

Is Garlic good for you?

Jul 032021

Spiritual

Sadhguru - English and English subtitles

EN: How many "experts" say garlic is healthy?
(everyone is just copying each other)
Now you hear a different story, it is up to you what you do with it.

NL: Hoeveel "deskundige" zeggen dat knoflook gezond is?
(iedereen praat elkaar maar na)
Nu hoor je een ander verhaal, het is aan jou wat je ermee doet.

STOP_EATING_IT - 10 minutes -

========================================

Sadhguru - It is there for the function

What.is.the.Best.Type.of.Personality.to.Have - 10 minutes -

========================================

Sadhguru - Cleanse Your Body At Home

EN: Water, Immediately when it comes out of the tap, and you drink it right away, it acts like poison in your system.

NL: Water, onmiddellijk als het uit de kraan komt, en je drinkt het meteen op, werkt het als vergif in je systeem.

Cleanse_Your_Body - 10 minutes -

The Mystical Secrets Of Water

Jul 032021

Spiritual

Sadhguru English en English subtitle

EN: After watching this video you will never see water as ordinary water again.
NL: Na het zien van deze video zal je water nooit meer als gewoon water zien.

The.Mystical.Secrets.Of.Water - 44 minuten -

"The important thing is not to stop questioning.” - Albert Einstein -

Occult

Jul 032021

Spiritual - For the advanced -

SadhguruTantra is Not about Sex - English and subtitle - 16 minutes -
SadhguruCan you Warg into Animals and Control them - English - 9 minutes -
SadhguruHow Tantrics make Dead Bodies Walk - English and subtitle - 20m -
Sadhguru Parallel Universes Exist - English and subtitle - 23 minutes -
SadhguruWhat is Aghori? - English - 8 minutes -
SadhguruWhat is Aghori part II - English - 6 minutes -
(Don't watch Aghori part II while you're eating :)

And this is for the very advanced   (So you leave it alone for now)

EN: Warning, The above is for the advanced reader, you are welcome to check it
out, but it may contain topics that can scare people and that is not the intention
of this blog.


NL: Waarschuwing, het bovenstaande is voor de gevorderde lezer,
je bent van harte welkom om het te bekijken, maar het kan onderwerpen
bevatten die 
mensen bang kunnen maken en dat is niet de bedoeling van deze blog.

You don't die in one day

Jul 032021

Spiritual

Sadhguru

Why You Should Not Wear a Dead Person Clothes - 13 minutes -
How Do I Measure My Spiritual Progress - 25 seconds -
How To Respond When Someone Is Being Nasty - 3 minutes -
Will.Technology.Destroy.Humanity - 10 minutes -

Of Meanings
 -55 seconds -
You are scanning the invisible for an illusion that may assist your life
to find meaning.
In ‘Abandoning this search’ shall you find the invisible Presence sans meaning.
- Without contamination -

Are.You.Showering.the.Right.Way? - 12 minutes -
Think.Twice.Before.Wearing.Black.Clothes - 6 minutes -
Sadhguru_Explains.Ghosts.Hauntings.and.Paranormal.Activity - 12 minutes -

Sadhguru-Exclusive_The.Secret.Behind.Bruce.Lee.Lightning.Speed
 - 4 minutes -
Sadhguru-Exclusive_The.Secret.Language.of.Birds - 6 minutes -
Sadhguru-Exclusive_What.Happens.When.the.Third.Eye.Is.Activated - 7 m -
Sadhguru-Exclusive_The.Only.Thing.You.Need.To.Do.For.Enlightenment - 7 m -
Sadhguru-Exclusive_Is.There.a.Way.to.Let.Go.of.What.Has.Hurt.Us - 12 m -
Sadhguru-Exclusive_Experiment.with.Death - 8 minutes -
Sadhguru-Exclusive_Gurdjieff.The.Rascal.Saint - 6 minutes -

"Learning to listen is the essence of intelligent living" - Sadhguru -

undefined

Buy a bird or other animal

Jul 032021

Spiritual

EN: "Go to a pet store, buy a bird or several and release them into the forest.
Do they survive? Probably not. 
But better to die as a free soul than in captivity!"


NL: "Ga naar een dierenwinkel, koop een vogel of meerdere en laat ze vrij.
Overleven ze? Waarschijnlijk niet.
Maar beter te sterven als een vrije ziel dan in gevangenschap!"

About Satan and God

Jul 032021

Spiritual

EN: Satan is "a law at rest." this means that Satan can only become
active through a human being.
A good example (is he still good for something) is Hitler, through him
Satan revealed himself. Through Jesus (the real one, not the church one)
the divinity revealed itself. 
Both powers are in man, so also in you.
It just depends on what power 'you' manifest.

NL: Satan is 'een wet in ruste.' dit houdt in dat Satan alleen door een
mens heen actief kan worden.
Een goed voorbeeld (is hij toch nog ergens goed voor) is Hitler, door hem
openbaarde Satan zich. Door Jezus (de echte, niet die van de kerk) 
openbaarde de goddelijkheid zich.
Beide krachten zitten in de mens, dus ook in jou.
Het is maar net welke kracht 'jij' manifesteert.

"He who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty"
- Lao-Tzu -

The Demiurge God

Jul 032021

Spiritual

George Kavassalis The Demiurge God - English - 11 minutes -

EN: Yes, you may dive in because it is cleverly created by that entity.
NL: Ja, je mag er even induiken want het is slim gecrieerd door die entiteit.

The_Demiurge_God_Virus 

"it is more difficult to break a prejudice than an atom.” - Albert Einstein -

Atom

"Half of what i say to you is meaningless, but it's necessary, so that the other half may reach you"